Ρήτρα Απαλλαγής (Abatement clause)

Ρήτρα απαλλαγής είναι η ρήτρα που αφορά συμβόλαιο μίσθωσης και η οποία απαλλάσσει τον μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, όταν για λόγους ανωτέρας βίας, το μίσθιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. […]