Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής (Targets of financial policy)

Βασικοί στόχοι της μακροοικονομικής πολιτικής είναι η ανάπτυξη (οικονομική / κοινωνική), η οικονομική σταθερότητα (τιμών και κόστους εργασίας) και η πλήρης απασχόληση.

Η οικονομική ανάπτυξη προηγείται, όλων των μακροοικονομικών στόχων γιατί μόνον αυτή εξασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας, νέες ευκαιρίες επενδύσεων και ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής. Επιπλέον, η σταθεροποίηση της οικονομίας έχει έννοια μόνον όταν έχει προηγηθεί ανάπτυξη και επιδιώκεται αναπτυξιακή σταθεροποίηση της οικονομίας.

Η μακροοικονομική πολιτική, συνεπώς, αποβλέπει στην εξομάλυνση των μακροοικονομικών ανισορροπιών οι οποίες μπορεί να υπάρχουν:

Οι στόχοι μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι (ετήσιοι) περιλαμβάνονται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και συνδέονται με τη σταθεροποίηση, ενώ οι μακροπρόθεσμοι στα προγράμματα σύγκλισης ή πενταετή προγράμματα ανάπτυξης και συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση.

Βραχυχρόνιοι Στόχοι

1) Πλήρης απασχόληση
2) Κοινωνική συνοχή
3) Ποιότητα ζωής και περιβάλλον
4) Μακροοικονομική σταθεροποίηση
5) Ανταγωνιστική οικονομία
6) Ισορροπημένο ισοζύγιο διεθνών συναλλαγών

Μακροχρόνιοι Στόχοι

1) Δικαιότερη διανομή εισοδήματος
2) Περιφερειακή ανάπτυξη
3) Ορθολογική κατανομή των πόρων
4) Παραγωγικότητα
5) Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα οικονομικής πολιτικής.