Συναλλαγματικά Διαθέσιμα (Foreign exchange reserves)

Συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία, ξεχωριστά από τα εγχώρια τραπεζογραμμάτια και αξιόγραφα, που κρατούν οι κεντρικές τράπεζες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διεθνών πληρωμών.

Ιστορικά, το κυριότερο μέσο διεθνών πληρωμών ήταν ο χρυσός, αλλά τώρα τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κεντρικών τραπεζών περιλαμβάνουν επίσης, κρατικά αξιόγραφα των κυριότερων βιομηχανικών οικονομιών, καταθέσεις ξένων τραπεζών και ειδικά αξιόγραφα που έχουν δημιουργηθεί από το ΔΝΤ.

Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να μεταβάλλουν τα αποθέματα που κατέχουν πουλώντας ή αγοράζοντας συναλλαγματικά διαθέσιμα στην ανοικτή αγορά συναλλάγματος.

Παράδειγμα:
Η EKT μπορεί να αυξήσει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα χρησιμοποιώντας ευρώ για να αγοράσει χρυσό.