Συναλλαγματικά Διαθέσιμα (Foreign exchange reserves)

Συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία, ξεχωριστά από τα εγχώρια τραπεζογραμμάτια και αξιόγραφα, που κρατούν οι κεντρικές τράπεζες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διεθνών πληρωμών. […]