Συσσωρευμένο Μέρισμα (Accumulated dividend)

Συσσωρευμένο μέρισμα είναι το μέρισμα το οποίο δεν καταβλήθηκε στην προβλεπόμενη λογιστική χρήση και ως εκ τούτου θα καταβληθεί στην επόμενη ή σε επόμενες περιόδους.