Συσσωρευμένο Μέρισμα (Accumulated dividend)

Συσσωρευμένο μέρισμα είναι το μέρισμα το οποίο δεν καταβλήθηκε στην προβλεπόμενη λογιστική χρήση και ως εκ τούτου θα καταβληθεί στην επόμενη ή σε επόμενες περιόδους.

Μερισματική Απόδοση (Dividend yield)

Μερισματική απόδοση είναι το μέρισμα που πληρώνει μία εταιρία ως ποσοστό επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. […]

Σωρευτικό Μέρισμα (Cumulative dividend)

Σωρευτικό μέρισμα είναι το μέρισμα που μοιράζει μία εταιρία στους προνομιούχους μετόχους, σε επόμενες οικονομικές περιόδους, αν την τρέχουσα δεν είναι δυνατόν να τους πληρώσει. […]

Μερίσματα και Γνωστικά Σημεία Αναφοράς (Dividends and cognitive reference points)

Παρόλο που είναι γνωστό ότι τα μερίσματα δεν παίζουν ρόλο στην αξία μιας επιχείρησης, οι επενδυτές έχουν μία προτίμηση σε μερίσματα που δίνονται σε μετρητά. […]