Σύστημα Διακανονισμού Συνεχούς Χρόνου (ΣΔΣΧ) (Real-time gross settlement system (RTGS))

Δείτε τον ορισμό για Σύστημα Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης