Σύστημα Διακανονισμού Συνεχούς Χρόνου (ΣΔΣΧ) (Real-time gross settlement system (RTGS))

Σύστημα διακανονισμού συνεχούς χρόνου (Continuous Linked Settlement (CLS)) είναι ένα οικονομικό σύστημα εκκαθαρίσεων που χρησιμοποιείται κυρίως από τις τράπεζες για να κανονίζει τις συναλλαγματικές συναλλαγές.