Εντασσόμενη Χώρα (Acceding country)

Εντασσόμενη χώρα είναι ένα κράτος υποψήφιο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης και του οποίου η ένταξη έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ημερομηνία. […]