Εντασσόμενη Χώρα (Acceding country)

Εντασσόμενη χώρα είναι ένα κράτος υποψήφιο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης και του οποίου η ένταξη έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ημερομηνία.

Για το διάστημα μεταξύ της έγκρισης μέχρι την ημερομηνία της τελικής ένταξης, το κράτος φέρει τον τίτλο εντασσόμενη χώρα.

Η εντασσόμενη χώρα δεν θα πρέπει να συγχέεται με την χώρα υπό ένταξη.