Λογιστικές Παραδοχές (Accounting deviations)

Οι λογιστικές παραδοχές καθορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις λογιστικές αρχές, χωρίς να επηρεάζεται η χρησιμότητα των λογιστικών πληροφοριών. […]