Λογιστικές Παραδοχές (Accounting deviations)

Οι λογιστικές παραδοχές καθορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις λογιστικές αρχές, χωρίς να επηρεάζεται η χρησιμότητα των λογιστικών πληροφοριών.

Παράδειγμα:
Αν μια επιχείρηση ακολουθούσε πιστά τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους, θα έπρεπε να παρουσίαζει όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού στις αρχικές τιμές, ενώ οι παραδοχές επιτρέπουν να παρουσιάσει ορισμένα από αυτά στις τρέχουσες τιμές τους.

Οι πιο βασικές λογιστικές παραδοχές είναι: