Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Acid-test ratio / Liquid ratio)

Δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι ένας από τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιµοποιούν οι δανειστές για να εκτιµήσουν την ικανότητα µίας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. […]