Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Acid-test ratio / Liquid ratio)

Δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι ένας από τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να εκτιμήσουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Με τη χρήση του δείκτη άμεσης ρευστότητας γίνεται σύγκριση μεταξύ των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού και τις τρέχουσες Υποχρεώσεις.

Για να θεωρηθεί επαρκής μιας εταιρεία, θα πρέπει τουλάχιστον τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία Ενεργητικού να ισούνται µε τις τρέχουσες Υποχρεώσεις.