Ρήτρα Ανωτέρας Βίας (Act of god clause)

Ρήτρα ανωτέρας βίας είναι μια ρήτρα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την οποία απαλλάσσεται ο ασφαλιστής από την υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.