Ρήτρα Ανωτέρας Βίας (Act of god clause)

Ρήτρα ανωτέρας βίας είναι μια ρήτρα που συναντάται συνήθως στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με την οποία απαλλάσσεται ο ασφαλιστής από την υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.