Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross national product)

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής. […]

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (GDP deflator)

Αποπληθωριστής είναι ένας αριθμοδείκτης που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει την παρούσα αγοραστική αξία ενός νομίσματος, σε αγοραστική αξία προσαρμοσμένη ανάλογα με τον πληθωρισμό. […]

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross domestic product (GDP))

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των προϊόντων, υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από […]