Αποπληθωριστής ΑΕΠ (GDP deflator)

Αποπληθωριστής είναι ένας αριθμοδείκτης που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει την παρούσα αγοραστική αξία ενός νομίσματος, σε αγοραστική αξία προσαρμοσμένη ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η σύγκριση των μισθών, των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (αποπληθωρισμός τιμών)

Πιο συγκεκριμένα, ο αποπληθωριστής ΑΕΠ ή Δείκτης τιμών ΑΕΠ είναι ο αριθμοδείκτης που μετρά τις μεταβολές των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία μεταξύ δύο διαφορετικών ετών.

Ισούται με το λόγο του ονομαστικού ΑΕΠ στο έτος βάσης προς το πραγματικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό.

Apoplithoristis AEP