Χρηματοπιστωτική Αγορά (Financial market)

Χρηματοπιστωτική αγορά είναι το σύνολο των αγορών όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πουλάνε φυσικά και χρηματιστικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις. […]

Αγορά (Market)

Αγορά είναι ο τόπος όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες, μέσω της αλληλεπίδρασης αγοραστών και πωλητών, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων. […]

Μορφές Αγοράς (Market structures)

Καθεμία από τις μορφές αγοράς, ανάλογα με το βαθμό ανταγωνισμού, έχει διαφορετική διάρθρωση που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτήν, τη συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα τους και τους τρόπους διαμόρφωσης των τιμών. […]

Ολιγοπώλιο (Oligopoly)

Ολιγοπώλιο είναι μια μορφή αγοράς στην οποία λίγες επιχειρήσεις ελέγχουν ολόκληρη την προσφορά ενός προϊόντος ή το μεγαλύτερο μέρος της. Όταν οι επιχειρήσεις είναι μόνο δύο η αγορά ονομάζεται δυοπώλιο (duopoly). […]

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (Monopolistic competition)

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι μια μορφή αγοράς που βρίσκεται μεταξύ του πλήρους ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και περιλαμβάνει στοιχεία και από τις δυο. […]

Μονοπώλιο (Monopoly)

Μονοπώλιο είναι μια μορφή αγοράς στην οποία (1) Υπάρχει μία μόνον επιχείρηση, (2) Το προϊόν θεωρείται μοναδικό και δεν έχει καλά υποκατάστατα, (3) Η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό (4) Υπάρχουν εμπόδια που κάνουν αδύνατη την είσοδο άλλων επιχειρήσεων. […]