Χρηματοπιστωτική Αγορά (Financial market)

Χρηματοπιστωτική αγορά είναι το σύνολο των αγορών όπου οι επενδυτές αγοράζουν και πουλάνε φυσικά και χρηματιστικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις.

Παράδειγμα:
Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αγοράζονται και πωλούνται χρυσός, σπίτια, μετοχές, ομόλογα κτλ.

Αυτές οι απαιτήσεις διαφέρουν όχι μόνον ως προς τους εκδότες τους, αλλά και ως προς την ωρίμανση τους, τον κίνδυνο αθέτησης τους, τη φορολογική τους μεταχείριση και τη διαπραγματευσιμότητα τους.