Αγροτική Πολιτική (Agricultural policy)

Αγροτική πολιτική είναι ένα ενιαίο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύνολο αρχών, γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και μεθόδων, με αντικείμενο την περαιτέρω ορθολογική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, σε όλους τους κλάδους της. […]