Αγροτική Πολιτική (Agricultural policy)

Αγροτική πολιτική είναι ένα ενιαίο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύνολο αρχών, γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και μεθόδων, με αντικείμενο την περαιτέρω ορθολογική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, σε όλους τους κλάδους της.

Η αγροτική πολιτική έχει σαν στόχους την ανύψωση της υλικοτεχνικής βάσης της γεωργίας, την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των αγροτών.