Αμοιβαία Kεφάλαια / Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual funds)

Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά, το οποίο διαχειρίζεται μία ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που συνεισέφεραν κεφάλαια. […]

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (Net asset value (NAV))

Καθαρή αξία Ενεργητικού είναι η συνολική περιουσία του Ενεργητικού, μείον τις αμοιβές διαχείρισης (μισθοί, bonus, κλπ), τις αμοιβές θεματοφύλακα, τις δαπάνες, τα κέρδη που διανέμονται κλπ. […]