Αμοιβαία Kεφάλαια / Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual funds)

Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά, το οποίο διαχειρίζεται μία ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που συνεισέφεραν κεφάλαια.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν νέα μερίδια και να τα πωλούν όταν υπάρχει ζήτηση από αγοραστές-επενδυτές ενώ επαναγοράζουν τα μερίδια από τους επενδυτές-μεριδιούχους όταν αυτοί θέλουν να πουλήσουν στην πραγματική λογιστική τους αξία.

Επειδή δεν εκδίδει έναν συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων αλλά ο αριθμός των μεριδίων μεταβάλλεται ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση του κοινού, θεωρείται μία «ανοικτού τύπου» (open-end) συλλογική επένδυση, σε αντίθεση με τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Η συνολική περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου (Ενεργητικό) διαιρείται σε ισάξια μερίδια, όπου μεριδιούχοι είναι οι κάτοχοι μεριδίων (επενδυτές), και αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές που μεταβάλλονται καθημερινά λόγω μεταβολών στις τιμές επενδύσεων, τόκων, αγοραπωλησιών χρεογράφων, μεταβολών σε συμμετοχές, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία διακυμαίνεται καθημερινά ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση από επενδυτές (ρευστότητα) και η καθαρή αξία κάθε μεριδίου διακυμαίνεται καθημερινά ανάλογα με τις αγοραίες τιμές των αξιογράφων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Υπάρχουν πολλά είδη αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική που επιλέγουν Αμοιβαία Κεφάλαια:

  • ομολογιών εσωτερικού, που επενδύουν κυρίως σε εγχώρια ομόλογα,
  • ομολογιών εξωτερικού, που δίνουν έμφαση σε διεθνή ομόλογα,
  • μετοχικά, με έμφαση σε μετοχές είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού,
  • μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, που δίνουν έμφαση σε μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης
  • αναπτυξιακά που δίνουν έμφαση σε μετοχές εταιρειών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
  • διαχείρισης διαθεσίμων που δίνουν έμφαση σε προϊόντα της αγοράς χρήματος με σκοπό να επιτύχουν σταθερές αποδόσεις με χαμηλή αβεβαιότητα,
  • μετοχικά αναδυόμενων αγορών, με έμφαση σε μετοχές από αναδυόμενες αγορές της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής κλπ.