Αναρχισμός (Anarchism)

Αναρχισμός είναι μια φιλοσοφική, κοινωνική και οικονομική θεωρία η οποία εμφανίζει το ρόλο του κράτους σαν καταπιεστικού θεσμού και οργάνου ταξικής κυριαρχίας. […]