Ανελαστική Ζήτηση (Anelastic demand)

Ανελαστική ζήτηση είναι η ζήτηση ενός αγαθού όταν μια μεταβολή της τιμής του έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, σε ποσοστιαίους όρους. […]

Ελαστικότητα Ζήτησης (Price elasticity of demand)

Eλαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ένας δείκτης που μετρά το βαθμό στον οποίο η ζητούμενη ποσότητα ενός προϊόντος ανταποκρίνεται στη μεταβολή της τιμής του. […]