Ανελαστική Ζήτηση (Anelastic demand)

Ανελαστική ζήτηση είναι η ζήτηση ενός αγαθού όταν μια μεταβολή της τιμής του έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, σε ποσοστιαίους όρους.

Ανελαστική είναι η ελαστικότητα ζήτησης των ειδών πρώτης ανάγκης όπως π.χ. είναι το ψωμί, το νερό κλπ.