Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Holding company)

Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι εταιρείες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και επενδύουν τα κεφάλαια που αντλούν σε ένα χαρτοφυλάκιο από αξιόγραφα. […]