Αποχή (Abstinence)

Αποχή είναι μια πράξη αντίδρασης, που έγκειται στην αποφυγή ενέργειας, ακούσια ή εκούσια, άμεσα ή έμμεσα, με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οικονομικού σκοπού. […]