Απόδοση Μετοχής (ROI on stocks)

Απόδοση μετοχής είναι μια ιδιαίτερη υποκατηγορία της απόδοσης μιας επένδυσης καθώς ο επενδυτής όταν αγοράζει μια μετοχή προσδοκά δύο κατηγορίες απόδοσης, τη μερισματική απόδοση και την κεφαλαιακή υπεραξία. […]