Απόδοση Μετοχής (ROI on stocks)

Απόδοση μετοχής είναι μια ιδιαίτερη υποκατηγορία της απόδοσης μιας επένδυσης καθώς ο επενδυτής όταν αγοράζει μια μετοχή προσδοκά δύο κατηγορίες απόδοσης, τη μερισματική απόδοση και την κεφαλαιακή υπεραξία.

Κεφαλαιακή υπεραξία είναι η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης της μετοχής και της τιμής αγοράς.

Μερισματική απόδοση είναι το διανεμηθέν μέρισμα μιας χρήσης ως ποσοστό της τιμής αγοράς της μετοχής.