Αρχή της Συντηρητικότητας (Conservatism principle)

Αρχή της συντηρητικότητας είναι μια λογιστική αρχή η οποία ορίζει ότι ο λογιστής όταν έχει επιλογή μέσα από πολλές εναλλακτικές και αποδεκτές λύσεις, θα πρέπει να επιλέξει αυτή η οποία θα έχει τη μικρότερη δυνατή ευνοϊκή επίδραση στην παρουσίαση της χρηματοοικονομικής […]