Αρχή της Συντηρητικότητας (Conservatism principle)

Αρχή της συντηρητικότητας είναι μια λογιστική αρχή η οποία ορίζει ότι ο λογιστής όταν έχει επιλογή μέσα από πολλές εναλλακτικές και αποδεκτές λύσεις, θα πρέπει να επιλέξει αυτή η οποία θα έχει τη μικρότερη δυνατή ευνοϊκή επίδραση στην παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της.

Δηλαδή εκείνη τη λύση που θα αποδώσει κατά τον πιο συντηρητικό τρόπο τα συγκεκριμένα στοιχεία.