Βελτιστοποίηση Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation optimisation)

Αριστοποίηση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στον επενδυτή να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης / κινδύνου. […]