Βελτιστοποίηση Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation optimisation)

Βελτιστοποίηση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στον επενδυτή να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης / κινδύνου.

Για να επιτευχθεί αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του επενδυτή και το ανεκτό επίπεδο κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει στο χαρτοφυλάκιο του.