Καθυστερήσεις σε Προνομιούχες Μετοχές (Arrearages on preferred stocks)

Καθυστερήσεις σε προνομιούχες μετοχές (arrearages) είναι η συσσώρευση απλήρωτων μερισμάτων που αφορούν προνομιούχες μετοχές. Οι […]