Καθυστερήσεις σε Προνομιούχες Μετοχές (Arrearages on preferred stocks)

Καθυστερήσεις σε προνομιούχες μετοχές (arrearages) είναι η συσσώρευση απλήρωτων μερισμάτων που αφορούν προνομιούχες μετοχές.

Οι προνομιούχες μετοχές προηγούνται σε περίπτωση πληρωμής σε σχέση με τις κοινές μετοχές.