Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή (Asset value per share)

Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή είναι η καθαρή αξία των στοιχείων του Ενεργητικού δια τις μετοχές μιας εταιρείας. Η αξία αυτή υπολογίζεται εάν […]