Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή (Asset value per share)

Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή είναι η καθαρή αξία των στοιχείων του Ενεργητικού δια τις μετοχές μιας εταιρείας.

Η αξία αυτή υπολογίζεται εάν διαιρεθεί η αξία του Ενεργητικού, μετά την αφαίρεση των οφειλών, με το συνολικό αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Σημειώνεται ότι εάν τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς της μετοχής, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία είναι υποτιμημένη στη χρηματιστηριακή αγορά.