Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Διαθέσιμο Ενεργητικό (Available asset)

Διαθέσιμο Ενεργητικό είναι όλα τα εμπορεύματα και χρεόγραφα που είναι άμεσα διαθέσιμα και ρευστοποιήσιμα. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις κτλ) μιας επιχείρησης.

Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία (Alternative assets)

Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία είναι μη παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου κτλ. […]