Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία (Alternative assets)

Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα μη παραδοσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης όπως ιδιωτικοί μετοχικοί τίτλοι (private equity), κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και ακίνητη περιουσία (real estate).

Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία η διαχείριση των οποίων ενέχει υψηλό πιστωτικό κίνδυνο αλλά στη θεωρία μπορεί να προσφέρει και υψηλά κέρδη στην επιχείρηση, μέσω των υψηλών αποδόσεων.