Ισοζύγιο Διεθνούς Χρέους (Balance of international indebtedness)

Ισοζύγιο διεθνούς χρέους είναι μια λογιστική κατάσταση η οποία παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μιας χώρας, πιστωτικού ιδρύματος ή μεγάλης εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. […]