Ισοζύγιο Διεθνούς Χρέους (Balance of international indebtedness)

Ισοζύγιο διεθνούς χρέους είναι μια λογιστική κατάσταση η οποία παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μιας χώρας, ενός πιστωτικού ιδρύματος ή μιας μεγάλης εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Γενικότερα, αφορά κυρίως τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, σε συνάρτηση με το εξωτερικό χρέος μιας χώρας, ενός πιστωτικού ιδρύματος ή μιας μεγάλης εταιρείας.