Ισοζύγιο Πληρωμών (Balance of payments)

Ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η καθαρή αύξηση / μείωση (εγχώρια μείον ξένα) των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας. […]