Ισοζύγιο Πληρωμών (Balance of payments)

Ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η καθαρή αύξηση / μείωση (εγχώρια μείον ξένα) των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας.

Γενικότερα, περιλαμβάνει όλες τις εισπράξεις και όλες τις πληρωμές μιας χώρας ή μιας εταιρείας σε τρίτο (χώρα, πελάτη, εταιρεία), που προέρχονται από εμπόριο, επενδύσεις, διάφορες υπηρεσίες κλπ.

Εκεί καταγράφονται οι συναλλαγές που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες, εισοδήματα, εμβάσματα και οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και μεταβιβάσεις έναντι του υπόλοιπου κόσμου.

Αναλυτικότερα το Ισοζύγιο Πληρωμών βασίζεται και καταρτίζεται με βάση την ανάλυση και τη σύνθεση τριών άλλων Ισοζυγίων, του Εμπορικού Ισοζυγίου, του Ισοζυγίου Άδηλων Συναλλαγών και του Ισοζυγίου Κίνησης Κεφαλαίων.

Παρέχει μια συνολική εικόνα της χρηματικής αξίας των συναλλαγών μιας εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Το Ενεργητικό και Παθητικό του, καθορίζονται από τα αντίστοιχα κονδύλια των τριών προαναφερθέντων ισοζυγίων.

Μια χώρα που αυξάνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χρόνου, έχει συναλλαγματικό πλεόνασμα, ενώ μια χώρα που μειώνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα, έχει συναλλαγματικό έλλειμμα.