Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced portfolio)

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων όπως π.χ μετοχές, ομόλογα, ETFs κτλ. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν […]