Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced portfolio)

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων όπως π.χ μετοχές, ομόλογα, ETFs κτλ.

Οι επενδυτές με μία ισορροπημένη κατανομή στο χαρτοφυλάκιο τους, ώστε να περιλαμβάνει επενδύσεις χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου μπορούν να αποφύγουν την έκθεση σε υπερβολικά υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, απολαμβάνοντας όμως αντίστοιχα χαμηλότερες συνολικές αποδόσεις.