Μέθοδος Τραπεζικού Προεξοφλητικού Επιτοκίου (Bank discount rate method)

Η μέθοδος του τραπεζικού προεξοφλητικού επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης προϊόντων που δεν αποδίδουν τόκο αλλά πωλούνται με discount επί της ονομαστικής αξίας τους, όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. […]

Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση του επενδυτή προέρχεται από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της ονομαστικής αξίας.