Μέθοδος Τραπεζικού Προεξοφλητικού Επιτοκίου (Bank discount rate method)

Η μέθοδος του τραπεζικού προεξοφλητικού επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης προϊόντων που δεν αποδίδουν τόκο αλλά πωλούνται με discount επί της ονομαστικής αξίας τους, όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση του επενδυτή προέρχεται από την διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της ονομαστικής αξίας.

Έτσι, η απόδοση έντοκου γραμματίου δίνεται από τον τύπο:

Ypologismos trapezikou proexoflitikou epitokiou

όπου:
P = η τιμή εξόφλησης
Pο = η τιμή αγοράς
δ = η διάρκεια διακράτησης του γραμματίου

Παράδειγμα:
Έστω έντοκο γραμμάτιο Δημοσίου ονομαστικής αξίας 5.000.000€, το οποίο έχει 30 ημέρες ακόμα μέχρι την λήξη του, και ο επενδυτής πλήρωσε για να το αποκτήσει 4.978.178€ ευρώ.

Η απόδοση του γραμματίου θα είναι:
r = [ (5.000.000 – 4.950.000) / 4.950.000] (365/30) = 0,122 ή 12%