Μέθοδος Ισοδύναμου Απόδοσης Ομολόγου (Bond equivalent yield)

Μέθοδος της ισοδύναμου απόδοσης ομολόγου είναι η μέθοδος κατά την οποία η απόδοση ισούται με το επιτόκιο που εξισώνει την Παρούσα Αξία όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών και του τελικού κεφαλαίου, με την τρέχουσα τιμή αγοράς. […]